HỆ THỐNG QUẢN LÝ
ISO 14000 Hệ thống quản lý môi trường
HACCP/ISO 2000 – Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm
HACCP/ISO 2000 – Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm
OHSAS 18000 – Hệ thống sức khỏe và an toàn lao động
SA 8000/ ISO 20000 – Hệ thống trách nhiệm xã hội
ISO 17025 -Hệ thống quản lý năng lực phòng thí nghiệm
TƯ VẤN VIETGAP
Vietgap trong chăn nuôi
Vietgap trong trồng trọt
Vietgap trong thủy sản
HỢP CHUẨN – HỢP QUY
Hợp chuẩn sản phẩm
Hợp quy sản phẩm
TIÊU CHUẨN KHÁC
Tiêu chuẩn khác
DỊCH VỤ CHÍNH CÔNG TY