Tư vấn đăng ký Logo doanh nghiệp

Sau khi thành lập doanh nghiệp và đi vào hoạt động, một trong những việc doanh nghiệp cần quan tâm dó chính là thiết kế Logo tạo nên biểu tượng cho doanh nghiệp. Khi đăng ký logo doanh nghiệp khách hàng có toàn quyền sở hữu đối với logo của công ty mình Do đó […]