BỘ NÔNG NGHIỆP
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG
NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN
Số: /QLCL – CL1
V/v tham dự hội thảo về tiêu chuẩn
an toàn thực phẩm Nhật Bản (JFS)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Hà Nội, ngày 14 tháng 10 năm 2022

Kính gửi: Các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông sản, thủy sản

Trong khuôn khổ Bản ghi nhớ hợp tác về phổ biến tiêu chuẩn/chứng nhận về chất lượng nông sản, thực phẩm tại Việt Nam đã ký giữa Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam và Bộ Nông Lâm Ngư nghiệp Nhật Bản; tiếp nối hội thảo trực tuyến giới thiệu tiêu chuẩn an toàn thực phẩm Nhật Bản (JFS) tổ chức tháng 11/2021 và cuộc khảo sát trực tuyến 02 cơ sở chế biến thực phẩm của Nhật Bản đã được chứng nhận JFS tổ chức tháng 3/2022; để triển khai Chương trình thí điểm áp dụng và chứng nhận tiêu chuẩn an toàn thực phẩm Nhật Bản (JFS) tại Việt Nam, Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản đã có văn bản gửi các doanh nghiệp đăng ký tham gia Chương trình. Trên cơ sở thông tin đăng ký và năng lực của các doanh nghiệp, Phía Nhật Bản và Việt Nam sẽ lựa chọn một số doanh nghiệp tham gia Chương trình.
Theo kế hoạch triển khai các hoạt động hợp tác đã thống nhất năm 2022, Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản phối hợp với phía Nhật Bản tổ chức Hội thảo về áp dụng tiêu chuẩn an toàn thực phẩm Nhật Bản (JFS) tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông thủy sản tại Hà Nội.

Thông tin về Hội thảo cụ thể như sau:
– Thời gian: 9h30 – 11h30, ngày 26/10/2022 (Thứ 5).
– Địa điểm: Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản, Số 14, Ngõ 20, đường Nguyễn Công Hoan, Ba Đình, Hà Nội
– Hội thảo tổ chức theo 02 hình thức: trực tiếp (tại địa điểm nêu trên) và trực tuyến (link tham gia Hội thảo sẽ được gửi cho đại biểu qua email).
– Chương trình: chi tiết tại Phụ lục kèm theo
– Thành phần: Các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông thủy sản; Tiểu nhóm công tác về hệ thống quản lý an toàn thực phẩm Việt Nam, Nhật Bản.
– Ngôn ngữ: Hội thảo có phiên dịch tiếng Việt, tiếng Nhật Bản;
– Kinh phí: mọi chi phí cho đại biểu tham gia hội thảo trực tiếp tại Hà Nội do đơn vị cử người chi trả.
Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản trân trọng kính mời Quý doanh nghiệp cử đại biểu tham dự Hội thảo nêu trên.
Đối với các doanh nghiệp đã tham gia Hội thảo phổ biến trước đây, đặc biệt các doanh nghiệp đã đăng ký tham gia Chương trình thí điểm: rà soát điều kiện năng lực thực tế và các yêu cầu áp dụng tiêu chuẩn JFS để chuẩn bị sẵn các nội dung cần trao đổi với chuyên gia Nhật Bản.

Các doanh nghiệp chưa đăng ký có thể liên hệ với Cục để đăng ký tham gia Chương trình thí điểm sau Hội thảo.
Đại biểu vui lòng đăng ký tham dự Hội thảo (thông tin đăng ký tại Phụ lục 2) về địa chỉ email: vohuong.nafi@mard.gov.vn, đồng thời đăng ký theo đường link: https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_YikYF1R9Tk2PI_no5clsvw trước ngày 19/10/2022.
Rất mong Quý Doanh nghiệp tham dự./.

Tải file PDF thư mời: CV 1380 gui DN HT JFS (14.10.2022)